موضوع فعالیتهای شرکت زیباسازان

– اجرای اسکلت بتنی شامل : فونداسیون ، ستون ، دیوار ، سقف (آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی)

– اجرای اسکلت فلزی شامل : فونداسیون ، جوشکاری اسکلت ، دیوار برشی ، سقف

– اجرای سفت کاری شامل : دیوار چینی ، کف سازی

– اجرای نازک کاری شامل : گچ کاری و سیمانکاری ، سقف رابیتس و سقف کناف ، کاشی و سرامیک ، سنگ کاری

فهرست مهمترین پروژه های انجام شده:

1- اجرای آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای برق بتنی پیش کشیده پس تنیده(89)1

کارفرما: شرکت شن بتن مشهد

2- پروژه شاپینگ سنتر بلوک 16 شهر رویایی پدیده (91-90)

کارفرما: شرکت ابنیه و ساختمان پدیده

– اجرای عملیات اسکلت بتنی شامل آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی به متراژ 16000 متر مربع

3- پروژه شاپینگ سنتر بلوک 17 شهر رویایی پدیده (92-91)

کارفرما: شرکت ابنیه و ساختمان پدیده

– اجرای عملیات اسکلت بتنی شامل آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی به متراژ7000 متر مربع

4- پروژه پارک آبی پدیده شاندیز(94-93)   

کارفرما: شرکت ابنیه و ساختمان پدیده

– اجرای عملیات آرماتوربندی،قالب بندی و بتن ریزی به متراژ 12000 متر مربع

– اجرای عملیات نازک کاری به متراژ 10000 متر مربع

– اجرای عملیات سقف کاذب رابیتس طرح دار به متراژ 8000 متر مربع

– اجرای سقف کناف و …………

5- پروژه  شاپینگ مال پدیده کیش(94)

کارفرما: شرکت ابنیه و ساختمان پدیده

اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی به متراژ 20000 متر مربع